Meniu Închide

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, impune, potrivit art. 13, furnizarea următoarelor categorii de informații:

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, Str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6, Bucureşti; tel. 0214135442; 02174670/47/8/9, fax. 0214135049; e-mail depabd@mai.gov.ro

Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1; Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti; tel. 021.319.10.55, fax. 021.311.89.24

Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislația națională (OG nr. 84/2005, OUG nr. 97/2005, HG nr. 1375/2006, Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011, OG nr. 41/2003, H.G. nr. 727/2013, H.G. nr. 495/1997) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:
– îndeplinirea atribuțiilor legale privind producerea şi eliberarea actelor de identitate
– îndeplinirea atribuțiilor legale privind înregistrarea actelor de stare civilă
– îndeplinirea atribuțiilor legale privind valorificarea datelor
– relații publice / petiționare
– programare online cu privire la eliberarea actelor de identitate / stabilirea reşedinţei 

Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1) conform articolului 6 alin. 1 litera c) și f) din GDPR.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul birourilor / compartimentelor din cadrul Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 sunt următoarele:

– pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate: codul numeric personal, numele de familie, prenumele, prenume tată, prenume mamă, sexul, locul și data nașterii, domiciliul actual, domiciliul anterior (la schimbări de domiciliu), seria şi numărul actului de identitate, nume anterior, stare civilă, situație militară, studii și ocupația actuală, copii minori (nume și prenume, data nașterii, locul nașterii), imaginea facială.
– pentru înregistrarea actelor de stare civilă: codul numeric personal, numele de familie, prenumele, prenume tată, prenume mamă, sexul, locul și data nașterii, domiciliul actual, seria şi numărul actului de identitate, nume anterior, stare civilă, naţionalitatea şi cetăţenia, date statistice – ocupaţie, studii, numărul căsătoriilor / divorţurilor.
– pentru valorificarea datelor: Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege (legislaţia naţională mai sus citată), cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.
– pentru relații publice / petiționare: date de identificare – numele de familie, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, semnătură, detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de e-mail, adresă de domiciliu / reședință).
– pentru programare online cu privire la eliberarea actelor de identitate / stabilirea reşedinţei: datele privind programări online vor fi șterse din sistem automat după 1 zile lucrătoare de la data producerii efectului.

 Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților birourilor / compartimentelor din cadrul Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 de relații publice, petiționare, îndeplinirea atribuțiilor legale și de valorificare, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de:

Dreptul de acces 

Dreptul de  rectificare

Dreptul de  ștergere

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la opoziție a prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată

Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate

Dreptul de a retrage consimțământul

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL cu sediul în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336; Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602; e-mail anspdcp@dataprotection.ro, site www.dataprotection.ro/

În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de RGPD, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 a numit un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contactat prin email: dpo@primarias1.ro.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!